Õppekorraldus ja kvaliteedi tagamine

 

___________________________________________________________

Õppekorralduse alused

1. Täienduskoolitusele vastuvõtt ja kodukord

TM Koolituskeskus koolitusele on võimalik registreeruda koolituskeskuse kodulehel (www.tmsalong.ee) soovitud koolituse juures. Selleks tuleb täita registreerumisvorm vajalike andmetega ning edastada andmed elektroonselt.

Koolitusele saab registreeruda ka telefoni teel edastades oma soovi ja registreerumiseks vajalikud andmed koolituskeskusele telefonil (+372) 53 33 33 32. Samalt numbrilt saab küsida infot koolituse kohta – nii korralduslike ja sisuliste küsimuste kohta. Samuti saate nii koolituskeskusele edastada oma koolitussoovid ning erisoovid koolitusel osalemaks, et saaksime nendega võimaluse korral arvestada.

Koolitusi on võimalik võtta läbi  https://tmsalong.ee/liisi-jarelmaks/

Kui Te ei leia sobivat koolitust, siis võtke julgelt ühendust meie administraatoriga või koolitusjuhtidega, kontaktid on leitavad www.tmsalong.ee kodulehelt.

Hiljemalt nädal enne koolituse algust saadab administraator osalejatele meeldetuletuskirja koolituse korraldusliku poolega. Kui osaleja ei avalda soovi koolitusest loobumiseks, siis saadetakse osalejatele arve koolituse kohta. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust, kui ei ole lepitud kokku teisiti. Kõikide koolituste eest on võimalik tasuda soovi korral ka osadena (täpsem info administraatorilt). Sellisel juhul koostatakse osalejale osamaksegraafik, mille alusel toimub tasumine. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Vähemalt 3 päeva enne koolituse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik info – koolituse tunniplaan koos toimumiskoha aadressiga, juurdepääsu ja parkimistingimustega jms. Kui pole märgitud teisiti, kõikide koolituste hind sisaldab juba ka õppematerjale, kohvipause ja tunnistust.

Õpilaselt on oodatud professionaalset käitumist. Häiriva käitumise korral on koolituskeskusel õigus eemaldada õpilane koolituselt.

Tulenevalt autoriõiguste seadusest ei ole lubatud kasutada koolitusel videokaameraid või muid helisalvestavaid seadmeid. Samuti ei ole lubatud paljundada ja levitada koolitusel väljastatud materjale. Lubatud on pildistada ainult õpilaste töid.

Õpilane peab pidama kinni ettenähtud koolitusgraafikust. Koolitus algab ettevalmistusest ja lõppeb asjade korrastamisega.

Koolitus algab ettenähtud ajal koolitusgraafiku järgi.

Kui õpilane jääb õpetusest ilma oma hilinemise, haigestumise või muul põhjusel puudumise tõttu, ei vastuta Koolituskeskus puudutud teema õpetamise eest.

2. Soodustused

TM Koolituskeskuse koolituste eest tasutud tasu saab tuludeklaratsioonis kajastada koolituskuluna, millest tagastatakse tulumaksu seaduse kohaselt 20%.

TM Koolituskeskus vilistlastele kehtib soodustus TM by Merilin Markov-Valm toodetele -7%.

Facebookis saab jälgida meid siit: https://www.facebook.com/tmsalong/

Küsige kindlasti ka personaalset pakkumist!

Teie ruumides ning grupi olemasolul on koolituse hind soodsam.

Lisainfo saamiseks pöörduge meie juhataja poole:

(+372) 53 33 33 32 või e-posti aadressil admin@tmsalong.ee

3. Koolitusest loobumine ja katkestamine

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonil (+372) 53 33 33 32 või e-posti aadressil admin@tmsalong.ee.

Registreerimise tasud ei kuulu tagastamisele. Kool ei tagasta tasutud koolitustasu koolitusele tulemata jätmisel, ükskõik, mis põhjusel see ka ei oleks. Kool ei võta enda peale vastutust nende eest, kes on teinud registreerimistasu, kuid ei ole võimeline maksma välja koolituse lõppsummat. Kui Kool ei saa koolituse eest täielikku summat enne koolituse algust, siis registreerimistasu ja broneeritud koht annulleerub ning registreerija ei ole lubatud koolitusele.

Kui õpilane ei ole võimeline osalema kinnitatud koolitusel või lõpetama koolitust, siis tagasimakseid samuti ei toimu. Õppetasu tagastamine toimub vaid juhul, kui õpilane on raskelt haigestunud ja ei saa arstitõendi alusel koolitusest osa võtta.

Koolitatava mitte ilmumisel koolitusele kokkulepitud ajal ei kuulu koolitustasu tagastamisele.

Koolitus(t)e eest tasutud summat ei tagastata ka juhul, kui on toimunud või on toimumas:

 • looduskatastroofid
 • riiklik eriolukord
 • erinevad õnnetusjuhtumid

Küll aga võimaldab koolituskeskus alati kokku leppida asenduskuupäevad. 

Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust on koolitusasutusel õigus õppetasu mitte tagastada. Loobumise korral võimaldab koolituskeskus kanda tasutud õppetasu järgmise www.tmsalong.ee kodulehel väljakuulutatud koolituse osavõtutasuks. Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on TM Koolituskeskusel õigus osalejale tunnistust/tõendit mitte väljastada.

TM Koolituskeskus jätab edale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa maksame tagasi või kanname soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4. Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. Sel juhul talle koolituse kohta tunnistust ei anta. Õppija soovil väljastatakse läbitud mahu osas tõend. Kui õppekavas pole sätestatud teisiti, siis eeldame koolituse auditoorsetest tundides osalemist minimaalselt 80% (kogemusnõustaja koolitusel 90%) ulatuses ning praktikatundides osalemist 100% ulatuses.

Koolituselt arvatakse välja ka sel juhul, kui koolituse alguseks pole tasutud õppemaks (kui pole kokku lepitud teisiti) või kui ilmnevad õppetööd ja/või õppeprotsessi segavad asjaolud (sh kaasõppijate ohutuse ja tervise ohtuseadmine) õppija poolt. 

Kui osalejal on koolituse toimumise ajal ette tulnud mingi ootamatu terviserike või perekondlik põhjus, siis peaks ta pöörduma administraatori või koolitusjuhi poole. Sel juhul püüame võimaluse piires osalejale vastu tulla – saadame jagatud õppematerjale või lubame osaleda järgmisel samalaadsel koolitusel puudutud  teemade ja tundide ulatuses.

Koolituskeskuse poolt ära jäetud koolituse eest tasutud summa kanname soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Tunnistus on koolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule, kes on läbinud koolituse käigus õpiväljundite hindamise ja saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tunnistusi ei väjasta me elektrooniliselt. Tõendeid võib väljastada ka elektrooniliselt.

Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

 1. täiendkoolitusel osalenud voi selle läbinud isiku nimi ja perekonnanimi;
 2. koolitusasutuse nimi ja täiendkoolitusasutuse pidaja registrikood;
 3. majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosusteemis;
 4. õppekava nimetus;
 5. täiendkoolituse toimumise aeg ja täiendkoolituse maht;
 6. tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 7. tõendi või tunnistuse number;
 8. koolitajate nimed.

Koolitusel osaleja annab koolituse lõpus vastava koolituse kohta tagasisidet.

Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 TM Koolituskeskus OÜ (registrikood 12567611) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on TM Koolituskeskus (edaspidi koolituskeskus).

1.2 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust eesti keeles, kui ei ole täpsustatud teisiti.

1.3 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist.

1.4 Koolituskeskus on esitanud täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 214947 

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine 

2.1 TM Koolituskeskus OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, kontakttelefon; e-post; isikukood. Isikukoodi on vaja Maksu- ja Tolliametis õppija koolituskulude deklareerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

2.2 Kooituskeskus juhindub isikuandmete töötlemisel ka isikuandmete kaitse üldmäärusest.

2.3 Õppija on kohustatud õppetöö alguses tutvuma õppekorralduse alustega.

2.4 Õppima asunud isikuga sõlmitakse koolitusleping.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse tutvustuse juures.

2.3 Koolituskeskus sätestab õppekavas vähemalt järgmised andmed: 

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õppekava koostamise alus;

4) õppe eesmärk;

5) sihtgrupp;

6) õppemeetodid;

7) õpiväljundid;

8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

10) õppe sisu;

11) õppekeskkonna kirjeldus;

12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

13) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal;

15) õppekava kinnitamise aeg.

2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe eesmärgid ja õpiväljundid.

2.5 Kui täienduskoolituse eesmärk on anda koolitusel osalejale õigus mõnes valdkonnas tegutsemiseks või ettevalmistus mõne kutse taotlemiseks, siis õppe sisu, õpiväljundid ja nende saavutamise hindamine arvestab õigusaktides ja kutsestandardites sätestatud nõuetega.

2.6 Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate ja tööandjate vajadustega.

2.7 Õppekavade koostamisel kaasame tööandjaid, koolitajaid, õppijaid ning oma ala eksperte. 

2.8 Õppekavad kinnitab koolituskeskuse juhataja.

2.9 Õppekavad avalikustatakse veebilehel, koolituse toimumise juures. Koolituse kestel on võimalik õppekavaga tutvuda koolitusjuhi juures.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 TM Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad on kõik rahvusvaheliselt koolitatud ja diplomeeritud oma-ala spetsialistid/tehnikud. Koolitajad täiendavad end aastas kaks korda  erinevatel võistlusplatsidel ja täiendkoolitustel, mis on suunatud nende erialale.   

3.1 Koolitajal on olemas õppe läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon ning oma valdkonnas töökogemus.

3.2 Soovitavalt omavad koolituskeskuse koolitajad täiskasvanute koolitaja kutset ning täiskasvanute koolitamise kogemust.

3.3 Koolitajate kompetentse hinnatakse nende kvalifikatsiooni ja töökogemuse alusel, mis toimub vestluse ning tunnistuste/tõenditega tutvumise käigus.

3.4 Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koostöö algust leping, mis lähtub asutuse sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest.

3.5 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendusõppe võimalust.

3.6 Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik tutvuda https://www.tmsalong.ee/kollektiiv lehelt.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõik koolitused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks kuni kaks kuud enne koolituse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juures. 

4.2 Kõigil õppijatel on võimalik enne koolitusele registreerimist konsulteerida koolituskeskusega, et selgitada välja tema koolitusvajadus.

4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad hiljemalt nädal enne koolituse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.

4.4 Koolituse jooksul püütakse luua õppijale võimalikult õppimist ja enesearengut toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.

4.5 Õppija erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajadus ei takistaks õppimist antud väljaõppe jaoks välja töötatud õppekeskkonnas ja õppematerjalidega. Abistame erivajadusega õppijat võimaluste piires selliselt, et see ei segaks ülejäänud grupi õppetööd.

4.6 TM Koolituskeskus on samuti koostöös Tradehouse koolituskeskusega. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

4.7 Täienduskoolituse läbiviimiseks kasutatavad klassid on kergesti ligipääsetavad, varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, kus on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust, et tagada õppekavas kajastatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.  

4.8 Kui õppekava näeb ette praktikat ettevõttes, siis seda koordineerib koolitusjuht, kes soovitab vajadusel praktikabaase ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikabaasile. Koolitusasutuse, õppija ja praktikat korraldava juriidilise isiku vahel sõlmitakse praktikaleping, mis kehtestab nõuded praktikaasutusele ning eesmärgid praktikandile lähtuvalt õppekavast. 

4.9 Igaks koolituseks on ette valmistatud õpimapid ning õppematerjalid paberkandjal ja/või võimalusel elektroonselt.

4.10 Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui koolitus on pikem kui 2 tundi.

4.11 Olenevalt koolitusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

4.12 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

4.13 Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 80% (Kogemusnõustaja koolitusel 90%) ulatuses. 

4.14 Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hinnaks on 10 eurot, hinnale lisandub käibemaks.

Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada admin@tmsalong.ee või helistada +372 53 33 33 32.

4.15 Õppijate andmeid töötleme ja säilitame jälgides andmekaitse nõudeid. 

Loe sellest lähemalt privaatsuspoliitikas.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga koolituse lõpus on osalejatel võimalus täita iseseisvalt anonüümne veebipõhine õpilaste tagasiside vorm, mis on leitav meie kodulehelt. Õpilaste tagasiside vorm annab hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks. Koolituse lõpus vestleb koolitusjuht võimalusel kõigi osalejatega või fookusgrupiga ka suuliselt õppe eesmärkide täitmisest, õppekorraldusest ja praktikast, eesmärgiga muuta õppekavad ja õppekorraldus tõhusamaks. 

5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Koolitusjuhid analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad koolituse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad koolitajaga.

5.3. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.

5.4 Koolituste tagasiside koondid säilitatakse ettevõtte privaatses failisüsteemis, vastava koolituse ja koolitaja juures, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.

5.5 Tagasiside koondid esitatakse soovi korral koolituse tellijale, koos koolitajate ja koolitusasutuse tagasisidega koolituse kohta. Tagasiside esitatakse alati anonüümselt. Kui tellija soovib korjata isikulist tagasisidet, siis küsitakse selleks eelnevalt õppijalt ja koolitajalt luba. 

5.6 Enne koolituse lõppu uuritakse ka osalejatelt kuivõrd nad omandasid koolituse eesmärgiks olnud teadmised ja oskused ning kas praktika eesmärgid said täidetud. Õppijale annab õppetöö kohta tagasisidet koolitaja individuaalselt. 

5.7 Kui koolitus sisaldab praktikat, siis annab praktikajuhendaja õppijale pärast praktikat suuliselt ja/Või kirjalikult tagasisidet.

5.8 Koolitusjuhid koguvad tagasisidet koolituse käigus ja järgselt ka koolitajalt ning praktikabaasidelt, eesmärgiga parendada õppekavasid ja õppeprotsessi. 

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1 Vaidluste lahendamise kord TM Koolituskeskuse OÜ ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.