Koolituslepingu tingimused

 

Koolituslepingu maksetingimused

 1. Koolitatav kohustub tasuma koolitussumma vastavalt talle esitatud arvele.
 2. Koolitatav tasub arve summa ülekandega TM Koolituskeskus OÜ arveldusarvele nr. a/a EE437700771003186713 LHV Pank või sularahas.
 3. Juhul, kui koolitatav ei tasu arve summat käesolevas lepingus ettenähtud tähtajaks, tasub koolitatav viivist 0,05% tähtaegselt tasumata summalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
 4. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ning lõpetakse vastavate summade tasumisel koolitatava poolt. Järgmise päeva viivise arvestamisel ei võeta arvesse eelmise päeva tasumata viivise summat. Makse tasumisel koolitatava poolt kustutatakse esimeses järjekorras viivisevõlgnevus ning seejärel arve summa.
 5. Käesolev leping lõpeb koolitatava poolt arve summa ja viivise täielikul tasumisel.
 6. Koolitataval on õigus tasuda arve summa ennetähtaegselt ning osaliselt koolitajat sellest kirjalikult teavitades.
 7. Koolitatava otsus koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta koolitatavat koolitusmaksumuse tasumise kohustusest.
 8. Koolitusest loobumisel ilma mõjuva põhjenduseta on koolitataval õigus koolitusest loobuda allpool toodud tingimustel:
  1. Baaskoolitustest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 7 tööpäeva, kaotades 50% koolituse kogumaksumusest.
  2. Täiendkoolitusest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 48 h, kaotades trahvina 50% koolituse kogumaksumusest.
  3. Koolitatava mitte ilmumisel koolitusele kokkulepitud ajal, koolitustasu tagastamisele ei kuulu.
  4. Kui koolitus anuleeritakse mõjuva põhjusega, on koolitataval õigus sissemakstud summa tagasi saada.
  5. Mõjuvaks põhjuseks loetakse: koolitatava või temale lähedase inimese (elukaaslase, abikaasa, vanemate, lapse) haigestumist, surma või sattumist õnnetusjuhtumisse, tulekahju, suur varaline kahju.
  6. Koolitatav on kohustatud koheselt informeerima koolitajat mõjuva takistuse ilmnemisest ja esitama juhtunu kohta kirjaliku tõendi (arstilt tõendi, mis keelab reisile minemast, politseilt teate,jms.).
 9. Koolituse maksumusele võib lisanduda koolitatava soovil/vajadusel koolitaja poolt tehtud lisatundide maksumus (20 eur/ 1 h). Õppepäeva pikkus on paika pandud koolituskavas.
 10. Arve tasumisel nõustub koolitatav automaatselt TM koolituskeskuse koolitustingimustega.

Lõppsätted

 1. Käesolevast koolituslepingust tulenevad vaidlused püütakse igal juhul lahendada kõigepealt pooltevaheliste läbirääkimistega.
 2. Juhul, kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, lahendatakse vaidlused Tallinna ja Harjumaa või Harju Maakohtus.
 3. Käesolev leping on koostatud eesti keeles kahes (2) identses eksemplaris, millest üks kuulub koolitajale ja teine koolitatavale.